Instytut Mediów

INFORMACJE OGÓLNE:

Instytut mediów i nauk społecznych prowadzi studia licencjackie na kierunku teologii adwentystycznej w kilku specjalnościach:

  • Dziennikarstwo i komunikacja medialna
  • Etyka społeczna i zawodowa
  • Zarządzanie firma medialną
  • Realizacja dźwięku – zarządzanie studiem nagrań

Ukończyłeś szkołę policealną?

Zapytaj o swoje miejsce w naszej uczelni.

Studia licencjackie w indywidualnym toku wyłącznie dla absolwentów szkół policealnych.

ZASADY ORGANIZACJI STUDIÓW:

1. Studia licencjackie zaoczne trwają 6 semestrów, zajęcia, wykłady, ćwiczenia a także egzaminy, odbywają się dwa razy w miesiącu, wyłącznie niedziele i wspomagane są platformą internetową WSTH.

2. Studia licencjackie w indywidualnym toku studiów w zakresie czasu trwania studiów. Zajęcia dydaktyczne tej grupy odbywają dwa razy w miesiącu – wyłącznie w niedziele i prowadzone są jednocześnie poprzez wspomagającą tradycyjne wykłady platformę internetową WSTH. Studenci studiów licencjackich którym udzielono zgody na indywidualny tok studiów obowiązkowo uczestniczą w bloku intensywnych wykładów i ćwiczeń które stanowią kompendium całego programu studiów. Czas uzyskania dyplomu zależy od zaangażowania i wkładu pracy każdego studenta indywidualnie, z tym że dłuższy pobyt na uczelni nie wiąże się już z dodatkowymi opłatami czesnego.

Studenci mogę ubiegać się o indywidualny tok studiów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw 2005 nr 164 poz. 1365); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dziennik Ustaw 2002 Nr 3 poz. 28). Regulamin indywidualnego toku studiów WSTH przewiduje m.in. że osoby które wcześniej zaliczyły pewien etap studiów wyższych a także absolwenci szkół policealnych o pokrewnych kierunkachmogą część studiów odbyć w indywidualnym toku studiów.

Po uzyskaniu absolutorium i obronie pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Wraz z dyplomem wydawany jest Suplement określający szczegółowo kwalifikacje, nabyte umiejętności oraz uprawnienia absolwentów.

Na wniosek absolwenta wydawany jest dodatkowo amerykański dyplom Bachelor Degree w języku angielskim.

REKRUTACJA 2017-2018

PUNKTY KONSULTACYJNE