O uczelni

wsth_435x260Uczelnia powstała w roku 1926 jako szkoła typu seminaryjnego. Jej organem założycielskim jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, który zgodnie z zapisami Ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła, ma także uprawnienia do prowadzenia działalności wychowawczej, dydaktycznej i edukacyjnej.

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej spełnia wszystkie niezbędne wymogi stawiane uczelniom wyższym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Utrzymuje też stały kontakt z Departamentem Szkolnictwa Wyższego. Na bieżąco wprowadza obowiązujące zarządzenia i zmiany prawne dotyczące funkcjonowania szkół wyższych.

Informacje o Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej znaleźć można także na oficjalnej stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oficjalnym wykazie szkół wyższych, których dyplomy są uznawane przez Państwo.

INFORMACJE OGÓLNE:

 

 • Pełna nazwa Uczelni: Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna                                                im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej.
 • Siedzibą Uczelni jest miasto Podkowa Leśna k./Warszawy.
 • Terenem działania Szkoły jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Szkoła posiada na terenie kraju punkty konsultacyjne w następujących miejscowościach:
 • Warszawa, Kraków,  Tychy, Nysa, Rzeszów.
 • Szkoła używa własnego znaku uczelnianego, insygniów i strojów akademickich.
 • Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury lub życia społecznego Senat Uczelni może nadać honorowe wyróżnienia i dyplomy.
 • Szkołę na zewnątrz reprezentuje Rektor, który może upoważnić w formie pisemnej inną osobę do występowania w jego imieniu. Rektor jest jednocześnie organem wykonawczym Szkoły.
 • W wykonywaniu zadań, Rektorowi pomaga Kolegium Rektorskie oraz Zespół Administracyjno-Gospodarczy. Organy te mają charakter doradczy i opiniodawczy.
 • Organem stanowiącym w najważniejszych sprawach Szkoły oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Uczelni jest Rada Szkoły. Swoje posiedzenia odbywa co najmniej dwa razy w roku akademickim.
 • Senat jest organem stanowiącym w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Szkoły.
 • Senat odbywa swoje posiedzenia co najmniej dwa razy w roku akademickim.
 • Rada instytutu jest organem odpowiedzialnym za ogólne kierunki działalności instytutu.
 • Dyrektor instytutu jest organem odpowiedzialnym za kierowanie działalnością instytutu i decydowanie we wszystkich sprawach instytutu niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 • Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni, prowadzącą studia, jest instytut.
 • Podstawową jednostką naukową Szkoły jest zakład.
 • Wykładowcami Uczelni są cenieni profesorowie o wysokich kwalifikacjach.
 • Wśród nich 15 osób to samodzielni pracownicy naukowi (profesorowie i doktorzy habilitowani), 8 osób to nauczyciele ze stopniem doktora na stanowisku profesora, 36 osób to nauczyciele ze stopniem doktora a 62 ze stopniem zawodowym magistra.

POZNAJ HISTORIĘ UCZELNI ==>