Podstawa prawna

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej działa na mocy art. 14, ust. 2, Ustawy Sejmowej z dn. 30 czerwca 1995 r. (Dz.U.nr. 97, poz. 481) oraz obwieszczenia Ministra MSWiA z dn. 14 lipca 2003 r. (Monitor Polski nr 38, poz. 563, 564).

Zgodnie z zapisem ustawy, nadawany przez nią tytuł licencjacki jest równoważny z tytułem zawodowym licencjata nadawanym przez państwowe szkoły wyższe. W ramach kierunku teologia, Uczelnia prowadzi specjalności w zakresie: Turystyki Krajów Biblijnych*, Promocji Zdrowia*, Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Pedagogiczno-Katechetycznym*, Seminaryjno-Pastoralnym*.

Na mocy akredytacji z 4 kwietnia 2011 r., dokonanej przez Accrediting Association of SDA Schools, Colleges and Universities (USA), Uczelnia ma prawo nadawać dla akredytowanych specjalności (oznaczonych gwiazdką*) tytuł B.A. (Bachelor of Arts).

akredytacja_1   akredytacja_2  akredytacja_3

Uczelnia powstała w roku 1926 jako szkoła typu seminaryjnego. Jej organem założycielskim jest protestancki Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, który zgodnie z zapisami Ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła, ma także uprawnienia do prowadzenia działalności wychowawczej, dydaktycznej i edukacyjnej.

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej spełnia wszystkie niezbędne wymogi stawiane uczelniom wyższym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Utrzymuje też stały kontakt z Departamentem Szkolnictwa Wyższego. Na bieżąco wprowadza obowiązujące zarządzenia i zmiany prawne dotyczące funkcjonowania szkół wyższych.

Informację o Wyższej Szkole Teologiczno Humanistycznej znaleźć można także na oficjalnej stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl) w oficjalnym wykazie szkół wyższych, których dyplomy są uznawane przez Państwo.