Nasza uczelnia oferuje różnorodne specjalizacje i możliwości. Wybierz swoją i ciesz się zdobywając wiedzę!

W celu realizacji niezbędnych wymogów programu nauczania, nauka prowadzona w systemie stacjonarnym(dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) trwa 3 lata (6 semestrów). System niestacjonarny podzielony jest na kilkanaście zjazdów odbywających się w wyznaczonych terminach zgodnie z kalendarium roku akademickiego.

Po zakończeniu okresu nauki i obronie pracy licencjackiej, student uzyskuje dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) wraz z suplementem, stosownie do obowiązujących przepisów. Zgodnie z obowiązującym umocowaniem prawnym, tytuł ten jest równoważny z tytułem nadawanym przez państwowe szkoły wyższe.

Promocja Zdrowia
Turystyka Śródziemnomorska
Nauczanie Języka Angielskiego
Dziennikarstwo i komunikacja medialna
Realizacja dźwięku – zarządzanie studiem nagrań
Instytut pedagogiczno-Katechetyczny
Instytut Biblijno-Pastoralny
Nauka prowadzona jest w systemie niestacjonarnym (zaocznym) trwa 3 lata (6 semestrów). System niestacjonarny podzielony jest na kilkanaście zjazdów odbywających się w wyznaczonych terminach zgodnie z kalendarium roku akademickiego.

Po zakończeniu okresu nauki i obronie pracy magisterskiej, student uzyskuje dyplom ukończenia studiów II stopnia (magisterskich).

Religiologia

Studia podyplomowe w Instytucie Promocji Zdrowia

Ofertę studiów podyplomowych w zakresie Zdrowie Publiczne i Środowiskowe, kierujemy do osób posiadających minimum wyższe wykształcenie zawodowe. Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni, a także w prowadzonych przez nią punktach konsultacyjnych.

Dostępne moduły:

Moduł zdrowia
Moduł epidemiologiczno-środowiskowy
Moduł prawno-ekonomiczny

Sprawdź nasze punkty konsultacyjne: