Instytut mediów i dziennikarstwa prowadzi studia licencjackie w kilku specjalnościach:

 • Dziennikarstwo i komunikacja medialna
 • Realizacja dźwięku (Dowiedz się więcej)
 • Etyka społeczna i zawodowa

Ukończyłeś szkołę policealną?
Zapytaj o swoje miejsce w naszej uczelni.
Studia licencjackie w indywidualnym toku wyłącznie dla absolwentów szkół policealnych.

Organizacja studiów:

Studia licencjackie trwają 6 semestrów; w trybie niestacjonarnym zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w niedziele. Dla osób spełniających odpowiednie kryteria istnieje możliwość realizacji programu nauczania w formie indywidualnego toku studiów. Studenci, którym udzielono zgody na indywidualny tok studiów obowiązkowo uczestniczą w bloku intensywnych wykładów i ćwiczeń, które stanowią kompendium całego programu nauczania.

Po zakończeniu toku nauczania i obronie pracy dyplomowej absolwenci uzyskują dyplom licencjacki. Wraz z dyplomem wydawany jest Suplement określający szczegółowo kwalifikacje, nabyte umiejętności oraz uprawnienia absolwentów. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia do podjęcia studiów wyższych II stopnia w kraju lub za granicą (na wniosek absolwenta wydawany jest dodatkowo dyplom Bachelor Degree [B.A.] w języku angielskim).

Zajęcia prowadzone są w Podkowie Leśnej a także w Warszawie i Nysie
Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza pracującego w mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet); rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej; rozumie znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa; uzyskuje umiejętności umożliwiające wykonywanie zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną; posiada praktyczne kompetencje w zakresie psychologii i komunikacji społecznej.

Absolwent specjalności realizacja dźwięku jest przygotowany do pracy w zawodzie realizatora dźwięku; posiada umiejętności nagłaśniania koncertów, imprez masowych, sztuk teatralnych i sal koncertowych; jest przygotowany do pracy w studiu radiowym i studiu nagraniowym; potrafi rejestrować profesjonalnie nagranie studyjne i dokonać montażu wielośladowego, miksu i masteringu końcowego. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą realizacją dźwięku – w radiu, telewizji, teatrze, post-produkcji dla potrzeb video i studiu muzycznym.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia)
Studia stacjonarne (dzienne):
 • Opłata rekrutacyjna 500 PLN (stanowi część czesnego)
 • Całkowity koszt studiów 7800 PLN
Studia niestacjonarne (zaoczne):
 • Opłata rekrutacyjna 450 PLN (stanowi część czesnego)
 • Całkowity koszt studiów 5550 PLN
Opłaty za studia o specjalności Realizacja dźwięku: realizacjadzwieku.edu.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne oraz zdjęcie w formie cyfrowej,
 • 3 koperty ze znaczkiem pocztowym,
 • formularz zgłoszeniowy (pobierz),
 • podpisana umowa,
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej (w przypadku absolwentów szkół policealnych).
Moduł ogólno-humanistyczny:

 • Socjologia

 • Teoria poznania i logika

 • Współczesna historia Polski

 • Ekonomia

 • Metodologia badań naukowych
Moduł specjalnościowy:

 • Historia mediów

 • Systemy medialne na świecie i w Polsce
 • 
Współczesne systemy polityczne
 • 
Retoryka i erystyka

 • Gatunki dziennikarskie

 • Psychologia mediów i komunikacji 

 • Etyka dziennikarska

 • Warsztat dziennikarza

 • Dziennikarskie źródła informacji 

 • Nauki o komunikowaniu

 • Social media (i nowe media)

 • Public Relation

 • Autoprezentacja i kreowanie wizerunku

 • Redagowanie tekstów dziennikarskich
 • 
Praktyki dziennikarskie (w przypadku wyboru specjalności realizacja dźwięku – znaczna część programu obejmuje zajęcia praktyczne w studiu nagrań i naukę obsługi sprzętu medialnego) 


Moduł religioznawczy:

 • Religie współczesnej Europy

 • Podstawy historii chrześcijaństwa

 • Biblistyka

 • Etyka