O INSTYTUCIE JĘZYKÓW OBCYCH
Instytut Języków Obcych (w skrócie IJO) został powołany do życia w 2016 r. i działa w ramach Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej koło Warszawy. Działalność Instytutu skupia się na prowadzeniu studiów o charakterze filologicznym i kulturowym oraz na przybliżaniu kultur krajów obszaru języka angielskiego mieszkańcom Polski. Instytut oferuje obecnie studia licencjackie Nauczanie Języka Angielskiego, oparte na wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studiów filologicznych, oraz wzbogacone o blok przedmiotów obejmujący zagadnienia etyczno-filozoficzne.

Studia Nauczanie Języka Angielskiego skierowane są do osób pragnących zdobyć przygotowanie zawodowe do pracy nauczyciela i dydaktyka w szkolnictwie od poziomu przedszkolnego do podstawowego, a także tych, którzy chcą poznać język angielski na poziomie profesjonalnym.

W programie studiów duży nacisk położono także na merytoryczne przygotowanie w zakresie metodologii nauczania języków obcych oraz pragmatyki i praktyki zawodowej. Oznacza to, że absolwenci studiów będą przygotowani do tworzenia programów nauczania bądź wytycznych metodologicznych w odniesieniu do modelu nauczania. Kończąc studia będą już także po szerokim przygotowaniu praktycznym w nauczaniu języka obcego zarówno w placówkach prowadzących kursy językowe, jak i ogólnokształcących. Ma to ułatwić absolwentom wejście w pracę dydaktyczną i ogólne życie zawodowe.

Wiąże się z tym kolejny plus naszych studiów. Istnieje możliwość zdobycia odpowiednich uprawnień pedagogiczne do pracy dydaktycznej jeszcze w trakcie studiów.

Ponadto, nasze studia mogą zaoferować (dla chętnych) przygotowanie w zakresie warsztatu tłumacza. To z kolei da naszym absolwentom większą swobodę na rynku pracy i poszerzy opcje rozwoju zawodowego nie tylko w Polsce. Zaznaczamy, że ze względu na charakter uczelni program zawiera dodatkowe zajęcia kierunkowe obejmujące zagadnienia etyki, filozofii i religii.

Masz pytania?
Napisz ijo@wsth.pl
Absolwent studiów Nauczanie Języka Angielskiego:
 • Posiada dogłębną i praktyczną wiedzę dotyczącą tła, budowy i funkcji języka angielskiego.
 • Posiada umiejętność mówienia, rozumienia, czytania, słuchania i pisania na odpowiednim poziomie, potwierdzoną stosownym testem międzynarodowym.
 • Zna biegle i potrafi stosować modele metodologiczne nauczania języka obcego.
 • Potrafi tworzyć samodzielne programy nauczania języka obcego. Jest przygotowany do pracy tłumacza.
 • Posiada wszechstronną wiedzę dotyczącą kultury, geografii, historii i instytucji obszaru języka angielskiego.
MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE
Wachlarz zawodów, jakie można podjąć po naszych studiach licencjackich jest szeroki. Najłatwiej oczywiście rozpocząć pracę w zawodzie nauczyciela na poziomie przedszkolnym bądź podstawowym, do czego uprawniają studia licencjackie, czy też szkoleniowca w zakresie kształcenia językowego. Można również prowadzić ogólne i specjalistyczne kursy językowe w ramach prywatnych szkół językowych. Ponadto można podjąć pracę w zawodzie tłumacza. Nabyte umiejętności z translatoryki oraz ogólna wiedza uzyskana na studiach otwierają również drzwi do biznesu, struktur europejskich, bankowości oraz urzędów, a także służb, np. policji. Istnieje też możliwość uzyskania wyższych tytułów zawodowych i poszerzenie swoich uprawnień do nauczania o szkoły średnie, a także szansa na podjęcie pracy naukowej.

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI
Po skończonych studiach Nauczanie Języka Angielskiego można ubiegać się o kontynuację edukacji do poziomu magisterskiego na kierunkach filologicznych w całym kraju, na co pozwala program studiów, który odpowiada wymogom stawianym kierunkom filologicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012r., co potwierdza suplement do dyplomu z listą zajęć i wynikami studenta. Zależnie od potrzeb można, na przykład, kontynuować jedną ze specjalizacji - nauczycielską lub translatorską. Można jednak także podjąć studia w pokrewnym lub nawet innym kierunku, np. amerykanistyka czy studia międzynarodowe.
Studia niestacjonarne (zaoczne):
 • Opłata rekrutacyjna 400 PLN
 • Całkowity koszt studiów 10200 PLN
Wymagane dokumenty
 • Świadectwo maturalne,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne oraz zdjęcie w formie cyfrowej,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • 3 koperty ze znaczkiem pocztowym,
 • podpisana umowa,
 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej (w przypadku absolwentów szkół policealnych).
 • Dokument poświadczający znajomość języka na poziomie A2/B1(dla osób, które nie posiadają takiej dokumentacji przygotowano test poziomujący)
 • Osoby z poza Polski powinny przedstawić dokument uprawniający do pobytu w kraju
Krótka charakterystyka SPECJALNOŚCI
Studia Nauczanie Języka Angielskiego skierowane są do osób pragnących zdobyć pełne przygotowanie zawodowe do pracy nauczyciela i dydaktyka w szkolnictwie od poziomu przedszkolnego do maturalnego, a także tych, którzy chcą poznać język angielski na poziomie profesjonalnym.

W programie studiów duży nacisk położono także na merytoryczne przygotowanie w zakresie metodologii nauczania języków obcych oraz pragmatyki i praktyki zawodowej. Oznacza to, że absolwenci studiów będą przygotowani do tworzenia programów nauczania bądź wytycznych metodologicznych w odniesieniu do modelu nauczania. Kończąc studia będą już także po szerokim przygotowaniu praktycznym w nauczaniu języka obcego zarówno w placówkach prowadzących kursy językowe, jak i ogólnokształcących. Ma to ułatwić absolwentom wejście w pracę dydaktyczną i ogólne życie zawodowe.

Wiąże się z tym kolejny plus naszych studiów. Istnieje możliwość zdobycia odpowiednich uprawnień pedagogiczne do pracy dydaktycznej jeszcze w trakcie studiów.

Ponadto, nasze studia oferują przygotowanie w zakresie warsztatu tłumacza. To z kolei da naszym absolwentom większą swobodę na rynku pracy i poszerzy opcje rozwoju zawodowego nie tylko w Polsce. Zaznaczamy, że ze względu na charakter uczelni program zawiera dodatkowe zajęcia kierunkowe obejmujące zagadnienia etyki, filozofii i religii.

WYBRANE PRZEDMIOTY
Nasz program zapewnia kompleksowe wykształcenie i jest zgodny z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego co do kierunku filologia angielska
 • Praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA) – to szereg kursów, mających za zadanie pomóc studentowi w poznaniu i biegłym posługiwaniu się językiem angielskim; zajęcia obejmują takie obszary jak gramatyka, mówienie, słuchanie, fonetyka, czytanie i pisanie; ten blok zajęć obejmuje niemal cały okres studiów, po to by zapewnić studentom najlepsze przygotowanie do zawodu
 •  
 • Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa języka angielskiego, Gramatyka kontrastywna, Historia języka angielskiego, Wstęp do psycholingwistyki, Teorie akwizycji języka – to blok przedmiotów nastawionych na głębsze poznanie zasad odpowiedzialnych za funkcjonowanie języka angielskiego, jak też zgłębienie tajników procesów i teorii lingwistycznych, czyli teorii powstawania, kształtowania się języka, jak też języka jako systemu komunikacji
 •  
 • Wstęp do literaturoznawstwa, Historia literatury angielskiej – wybór z bloku zajęć poświęconych zagadnieniom literaturoznawczym oraz historii literatury angielskiej
 •  
 • Podstawy psychologii, Podstawy pedagogiki, Podstawy dydaktyki, Dydaktyka przedmiotu, Metodyka nauczania wczesnoszkolnego – to część przedmiotów z bloku pedagogicznego, czyli nauczycielskiego – dla osób pragnących przygotować się do pracy dydaktycznej
 •  
 • Tłumaczenia pisemne ogólne, Tłumaczenia ustne ogólne, Narzędzia pracy tłumacza – to wybór zajęć z bloku translatorskiego, czyli dla osób, które wybiorą ścieżkę rozwoju tłumacza
 •  
 • Ochrona własności intelektualnej, Język obcy, Etyka – to wybór z bloków zajęć kierunkowych i dodatkowych
 •  
 • Kultura obszaru jęz. angielskiego UK i USA, Historia obszaru jęz. angielskiego UK i USA
 •  
 • Praktyki
Oferujemy dwie specjalności od 3 semestru:

 • Nauczycielska
 • Translatorska