Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie podnoszące wiedzę i świadomość w zakresie niepełnosprawności w ramach projektu „Program likwidacji barier w dostępie do kształcenia w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji w zakresie dostępności kadry odpowiedzialnej za obsługę studenta z niepełnosprawnością.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych: 

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie od 30.11.2022 r. do 09.12.2022 r. z możliwością przedłużenia w celu uzyskania zakładanej liczby uczestników/ek. 

Dokumentację zgłoszeniową należy złożyć w Biurze Projektu, które znajduje się na terenie uczelni w budynku D (ul. Jana Pawła II, 39, Podkowa Leśna)  lub  przesłać  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu. 

Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu: 

PLIKI DO POBRANIA

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu.

Podobne wpisy