Senat Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej jest kluczowym organem decyzyjnym uczelni, odpowiedzialnym za kształtowanie kierunków działania i rozwoju Szkoły w zakresie spraw niezastrzeżonych do kompetencji Rady Szkoły. Na czele Senatu stoi Rektor, który pełni funkcję przewodniczącego, a w skład Senatu wchodzą także prorektorzy, kanclerz/kwestor, samodzielni pracownicy naukowi, dyrektorzy instytutów oraz innych jednostek naukowych i dydaktycznych, dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Szkoły oraz reprezentanci nauczycieli akademickich wybrani przez rady poszczególnych instytutów. Dodatkowo, w skład Senatu wchodzą dyrektorzy Sekretariatu do Spraw Edukacji i Duchowieństwa Kościoła.

Senat zbiera się co najmniej dwa razy w roku akademickim. Wśród głównych zadań Senatu znajdują się wytyczanie kierunków działalności i rozwoju Szkoły, uchwalanie rocznych oraz wieloletnich planów działania, zatwierdzanie regulaminów studiów i programów nauczania, a także przyjmowanie i analizowanie sprawozdań dotyczących funkcjonowania Szkoły. Senat odpowiada również za zatwierdzanie planów studiów, opiniowanie rocznych sprawozdań Rektora przedstawianych Radzie Kościoła, a także podejmowanie decyzji w sprawie limitu etatów nauczycieli akademickich i innych pracowników.

Senat ma także kompetencje do powoływania nauczycieli akademickich na stanowiska naukowo-dydaktyczne oraz zatwierdzania Regulaminu Samorządu Studenckiego. Działa on w duchu współpracy i otwartości, co umożliwia efektywne zarządzanie uczelnią i sprzyja realizacji jej misji edukacyjnej i badawczej. 

SKŁAD SENATU W KADENCJI 2023–2028

 • dr n. med. Anna Słonecka-Polok, prof. WSTH (Przewodnicząca Senatu, Rektor)
 • dr Adam Grześkowiak (Sekretarz Senatu, Prorektor ds. studenckich, Dyrektor Instytutu Teologicznego)
 • dr Łukasz Romanowski (Prorektor ds. jakości kształcenia, Dyrektor Instytutu Nauki Języków Obcych)
 • dr n. med. Bożena Węcka (Dyrektor Punktu Konsultacyjnego WSTH w Nysie)
 • mgr Dominik Adamus (Dyrektor Punktu Konsultacyjnego WSTH w Warszawie, wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku)
 • dr Anatolij Zhalovaga (Dyrektor Studiów Międzynarodowych, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych)
 • mgr Aneta Berkan (Dyrektor Bibliotek WSTH)
 • mgr Małgorzata Rykucka (Dyrektor Szkoły Języków Obcych)
 • mgr Marek Rakowski (Dyrektor Sekretariatu do Spraw Duchowieństwa Kościoła)
 • mgr Konrad Pasikowski (Dyrektor Sekretariatu Edukacji Kościoła, wykładowca Instytutu Teologicznego)
 • dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT (wykładowca Instytutu Teologicznego)
 • dr Agata Wolska (wykładowczyni Instytutu Promocji Zdrowia)
 • mgr Beata Śleszyńska (wykładowczyni Instytutu Promocji Zdrowia)
 • dr Olena Mayboroda (wykładowczyni Instytutu Nauk Społecznych)
 • mgr Marek Micyk (wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku)