RADA SZKOŁY

Rada Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, jako najwyższy organ władzy uczelni, odpowiada za najważniejsze decyzje dotyczące jej działalności oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad funkcjonowaniem WSTH. Organem prowadzącym uczelnię jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, co oznacza, że przewodniczący Kościoła, lub jego wyznaczony przedstawiciel, pełni funkcję Przewodniczącego Rady. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku akademickim. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo. Rada jest kluczowym gremium decyzyjnym, zajmującym się nadzorem nad działalnością szkoły, kontrolą wewnętrzną, zatwierdzaniem planów finansowych oraz rozpatrywaniem spraw problemowych. Obecne gremium Rady Szkoły pełni swą funkcję w kadencji 2023–2028. 

Przewodniczący Rady Szkoły

pastor Jarosław Dzięgielewski (Przewodniczący Kościoła)

Sekretarz Rady Szkoły

dr n. med. Anna Słonecka-Polok, prof. WSTH

Członkowie Rady Szkoły: 

  • pastor Piotr Bylina (Sekretarz Kościoła)
  • pastor Piotr Gołaszewski (Skarbnik Kościoła)
  • pastor Konrad Pasikowski (Dyrektor Sekretariatu ds. Edukacji Kościoła)
  • pastor Marek Rakowski (Dyrektor Sekretariatu ds. Duchowieństwa Kościoła) przewodniczący Diecezji Wschodniej)
  • pastor Marek Jankowski (Przewodniczący Diecezji Południowej)
  • pastor Tadeusz Niewolik (Przewodniczący Diecezji Zachodniej)
  • prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Zagożdżon
  • prof. zw. dr hab. Tadeusz Kononiuk
  • mgr Michał Rakowski

Rektor

dr n. med. Anna Słonecka-Polok, prof. WSTH

Prorektor ds. jakości kształcenia

Prorektor ds. studenckich

Kwestor