Program studiów licencjackich z biblistyki w Instytucie Teologicznym jest oferowany w trybie niestacjonarnym, trwającym 3,5 roku, co obejmuje sześć semestrów dydaktycznych i jeden semestr przeznaczony na przygotowanie pracy licencjackiej. W ramach tego programu, studenci korzystają z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak indywidualne konta uczelniane i pakiet Office 365, co sprzyja efektywnemu zdalnemu nauczaniu. Platforma Microsoft Teams zapewnia studentom dostęp do obszernej bazy materiałów dydaktycznych, dodatkowych wykładów, a także umożliwia realizację zadań i bieżącą komunikację z wykładowcami. 

Program został zaprojektowany jako hybrydowy: z 13 zjazdów zaocznych 6 odbywa się online, a pozostałe siedem zjazdów realizowanych jest na kampusie w Podkowie Leśnej. Takie połączenie zdalnego i bezpośredniego nauczania pozwala na oszczędność czasu i środków finansowych, jednocześnie oferując korzyści wynikające z bezpośrednich interakcji i wspólnej nauki.

Studia z biblistyki przygotowują do praktycznego zastosowania wiedzy biblijnej zarówno w życiu osobistym, jak i w działalności kościelnej. Absolwenci są wyposażeni do pełnienia funkcji nauczycielskich, doradczych oraz liderów w społecznościach religijnych, co umożliwia im skuteczne prowadzenie studiów biblijnych, świadomą interpretację treści Pisma Świętego oraz aplikację biblijnych prawd w codziennym życiu i misji Kościoła.

Pliki do pobrania

 • Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP wynosi wynosi 1400 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 100 zł (słownie: sto złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 14 rat po 100 zł od 15.10.2024 r. do 15.02.2026 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]).
 • Członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP mogą ubiegać się w swoich rodzimych Diecezjach o dofinansowanie w zakresie pokrycia kosztów noclegów i wyżywienia w stołówce WSTH w czasie trwania zjazdów.
 • Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP spoza Unii Polskiej wynosi 4 050 zł (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 27 rat po 150 zł od 15.10.2024 r. do 15.06.2027 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]).

CZAS TRWANIA REKRUTACJI:

Studia niestacjonarne: 15 maja 2024 – 30 września 2024

Uwaga! Pełna rejestracja to 2 kroki:

1. OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl

2. Dostarczenie dokumentów w teczce papierowej do sekretariatu Instytutu Teologicznego WSTH w Podkowie Leśnej (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. świadectwo maturalne
 2. 3 zdjęcia legitymacyjne
 3. formularz zgłoszeniowy
 4. opinia pastora
 5. opinia Rady Zboru
 6. podpisana umowa

Absolwenci biblistyki w Instytucie Teologicznym mogą liczyć na szereg perspektyw zawodowych i edukacyjnych, które otwierają przed nimi różnorodne ścieżki rozwoju:

 1. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia się na studiach magisterskich w zakresie teologii na uczelniach w Polsce i za granicą, co umożliwia im pogłębianie wiedzy teologicznej i specjalistycznych umiejętności. 
 2. Ponadto, mogą również kontynuować edukację na kierunkach interdyscyplinarnych, takich jak studia kulturoznawcze, historyczne, filozoficzne, czy socjologiczne, co poszerza ich kompetencje i otwiera nowe możliwości zawodowe w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.
 3. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, absolwenci mogą podejmować współpracę z diecezjami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, pełniąc funkcje w strukturach administracyjnych, edukacyjnych, czy pastoralnych.
 4. Absolwenci mają także możliwość realizacji rocznej różnicy programowej, co pozwala na uzyskanie kwalifikacji biblijno-pastoralnych i otwiera drogę do pracy w roli pastora, co wiąże się z bezpośrednią działalnością duszpasterską i prowadzeniem wspólnot.
 5. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów umożliwiają zaangażowanie w badania naukowe oraz działalność publicystyczną związaną z interpretacją i promocją tekstów biblijnych.

Te możliwości dają absolwentom biblistyki szansę na rozwijanie swojej kariery w różnorodnych środowiskach, zarówno w wymiarze publicznym, jak i prywatnym, a także w międzynarodowym kontekście akademickim i kościelnym.