Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej działa na mocy art. 14, ust. 2, Ustawy z dn. 30 czerwca 1995 r. (zob. Dz. U. 1995 Nr 97 poz. 481) oraz obwieszczenia Ministra MSWiA z dn. 14 lipca 2003 r. (Monitor Polski nr 38, poz. 563, 564). Organem prowadzącym uczelni jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, który zgodnie z zapisami ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła, ma uprawnienia do prowadzenia działalności wychowawczej, dydaktycznej i edukacyjnej. Nadawany przez uczelnię tytuł licencjacki jest równoważny z tytułem zawodowym licencjata nadawanym przez państwowe szkoły wyższe. W ramach kierunku teologia adwentystyczna, WSTH prowadzi różne specjalności, których programy zostały zatwierdzone przez Senat i są realizowane przez właściwe Instytuty (zob. Statu WSTH).

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej spełnia wszystkie niezbędne wymogi stawiane uczelniom wyższym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Utrzymuje też stały kontakt z Departamentem Szkolnictwa Wyższego, na bieżąco wprowadzając obowiązujące zarządzenia i zmiany prawne dotyczące funkcjonowania szkół wyższych.

Informacje o Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej znaleźć można także na stronie: Uczelnie kościelne – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl) w oficjalnym wykazie szkół wyższych, których dyplomy są uznawane przez Państwo.

Począwszy od 2008 roku, na mocy akredytacji dokonanej przez Accrediting Association of SDA Schools, Colleges and Universities (USA), Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej ma prawo nadawać dla akredytowanych specjalności tytuł B.A. (Bachelor of Arts).

Załączniki: