Program studiów licencjackich na kierunku teologia adwentystyczna, specjalność pedagogiczno-katechetyczna, trwa 3 lata (6 semestrów dydaktycznych oraz semestr licencjacki). Jest to program zaprojektowany z myślą o przygotowaniu studentów do roli nauczyciela religii i duszpasterza dzieci i młodzieży, zarówno w społecznościach adwentystycznych, jak i w szerszym kontekście społecznym.

Struktura programu:

 1. Studenci zgłębiają Pismo Święte, koncentrując się na Starym i Nowym Testamencie. Kursy obejmują naukę języków biblijnych, co umożliwia dogłębne rozumienie tekstów oryginalnych.
 2. Moduły teologii historycznej oraz systematycznej obejmują przedmioty dotyczące historii chrześcijaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju doktryn i tradycji adwentystycznych. Teologia systematyczna pozwala studentom na syntetyczne spojrzenie na doktryny chrześcijańskie, wspierając ich w formułowaniu spójnej teologicznej wizji.
 3. Program obejmuje obszerny zakres przedmiotów z psychologii, pedagogiki oraz metodyki nauczania. Dzięki temu studenci są przygotowani do skutecznego prowadzenia zajęć dydaktycznych i katechetycznych. Moduł ten spełnia wymogi niezbędne do uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, co otwiera przed absolwentami możliwości zawodowe w nauczaniu i wychowaniu.

Studia na tej specjalności przygotowują do pracy w szkolnictwie, zarówno w kontekście nauczania religii, jak i prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ogólnej z perspektywy wartości chrześcijańskich. Absolwenci mogą pełnić funkcje katechetów, nauczycieli oraz liderów młodzieżowych, aktywnie uczestnicząc w życiu kościelnych i społecznych projektów edukacyjnych.

Program ten jest szczególnie polecany dla osób zainteresowanych głębokim zrozumieniem teologii adwentystycznej w połączeniu z profesjonalnym przygotowaniem do nauczania i pracy duszpasterskiej.

Program został zaprojektowany jako hybrydowy: z 13 zjazdów zaocznych 6 odbywa się online, a pozostałe 7 realizowanych jest na kampusie w Podkowie Leśnej. Takie połączenie zdalnego i bezpośredniego nauczania pozwala na oszczędność czasu i środków finansowych, jednocześnie oferując korzyści wynikające z bezpośrednich interakcji i wspólnej nauki.

Pliki do pobrania:

 • Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP wynosi wynosi 1400 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 100 zł (słownie: sto złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 14 rat po 100 zł od 15.10.2024 r. do 15.02.2026 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]).
 • Członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP mogą ubiegać się w swoich rodzimych Diecezjach o dofinansowanie w zakresie pokrycia kosztów noclegów i wyżywienia w stołówce WSTH w czasie trwania zjazdów.
 • Łączna opłata za studia dla członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP spoza Unii Polskiej wynosi 4 050 zł (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych). Czesne może być płatne w miesięcznych ratach po 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), płatnych z góry do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca (tj. łącznie 27 rat po 150 zł od 15.10.2024 r. do 15.06.2027 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych [lipiec – wrzesień]).

CZAS TRWANIA REKRUTACJI:

Studia niestacjonarne: 15 maja 2024 – 30 września 2024

Uwaga! Pełna rejestracja to 2 kroki:

1. OBOWIĄZKOWA rejestracja online www.wsth.erk24.pl

2. Dostarczenie dokumentów w teczce papierowej do sekretariatu Instytutu Teologicznego WSTH w Podkowie Leśnej (wykaz dokumentów będzie dostępny po rejestracji online)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. świadectwo maturalne
 2. 3 zdjęcia legitymacyjne
 3. formularz zgłoszeniowy
 4. opinia pastora
 5. opinia Rady Zboru
 6. podpisana umowa

Program studiów o specjalności pedagogiczno-katechetycznej, otwiera przed absolwentami szerokie perspektywy zawodowe zarówno w sektorze edukacyjnym, jak i w Kościele.

 1. Absolwenci są wyposażeni w kwalifikacje pedagogiczne, które pozwalają na nauczanie religii adwentystycznej szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich. 
 2. Absolwenci mogą prowadzić szkoły biblijne dla dzieci, organizować oraz prowadzić programy kolonijne i wakacyjne. Posiadają także kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji liderów w programach Adventurer i Pathfinder, które są integralną częścią wychowania młodzieży w ramach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
 3. Praca poza strukturami kościelnymi – uzyskane umiejętności i wiedza teologiczna przygotowują absolwentów do pracy w różnorodnych instytucjach społecznych, gdzie mogą pełnić role doradcze, wychowawcze oraz edukacyjne.
 4. Kontynuacja edukacji na poziomie magisterskim – absolwenci mają możliwość dalszego rozwoju akademickiego poprzez kontynuację studiów na poziomie magisterskim, zarówno na kierunkach teologicznych, jak i w obszarach nauk humanistycznych i społecznych. Kontynuacja edukacji na poziomie magisterskim otwiera dodatkowe perspektywy zawodowe.

Program ten jest projektowany tak, by nie tylko zapewnić solidne fundamenty teologiczne i pedagogiczne, ale również umożliwić absolwentom aktywne i efektywne funkcjonowanie w szeroko rozumianej służbie społecznej i kościelnej.