Dr Beata Gebel (ur. 12 sierpnia 1978 w Gliwicach) – wieloletni nauczyciel  i wykładowca akademicki. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (kierunek: resocjalizacja), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (kierunek: pedagogika religijna i etyka), Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej (kierunek: teologia), Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Pedagogiczny, kierunek: Edukacja i reedukacja dzieci w wieku 3-9 lat). Od roku 2016 – doktor nauk społecznych na kierunku pedagogika. Od wielu lat dyrektor Sekretariatu Edukacji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, organizatorka szkoleń i konferencji poświęconych nauczaniu, rodzinie, pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Prywatnie matka dwóch nastoletnich synów.

Telefon: 791 278 326
Email: beatabaron@wsth.pl

Dr Amadeusz Citlak – absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (M.A.) i Wydziału Teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (M.A.), studia doktoranckie w latach 2005‒2010 w Graduate School for Social Research przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii w Instytucie Psychologii PAN. 

Obecnie pracownik naukowy Instytutu Psychologii PAN w Warszawie (Pracownia Psycholingwistyki i Psychologii Poznawczej). Naukowo zajmuje się psychologią historyczno-kulturową, psychologią religii i psychologią szkoły lwowsko-warszawskiej.

Ważniejsze publikacje w czasopismach i wydawnictwach krajowych: „Studia Religiologica”, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, „Meander”, „Studia Psychologiczne”, „Psychologia Społeczna” oraz zagranicznych: „Philosophical Psychology”, „History of Psychology”, Springer Verlag, Palgrave Macmillan. 

Email: amadeusz.citlak@wsth.pl 

Dr Laszlo Gallusz jest wykładowcą Nowego Testamentu w Newbold College (Wielka Brytania). Pełni również funkcję kierownika wydziału studiów teologicznych. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Karola Gaspara Reformowanego Kościoła w Węgrzech (Budapeszt). Jego praca doktorska zatytułowana „Motyw Tronu w Apokalipsie” została opublikowana przez T&T Clark (Londyn) w znanej serii Library of New Testament Studies. Dr Gallusz jest autorem czterech książek, licznych artykułów naukowych i redaktorem kilku prac zbiorowych. Jest także członkiem Komitetu Instytutu Badań Biblijnych przy Konferencji Generalnej. Jego główne zainteresowania badawcze to pisma Janowe i eschatologia Nowego Testamentu. Mieszka w Binfield (w Anglii) z żoną Heleną i ich 11-letnim synem Benjaminem. W programie studiów stacjonarnych WSTH uczy Księgi Objawienia. 

Email: lgallusz@newbold.ac.uk 

Dr Adam Grześkowiak (ur. 1981 r. w Kaliszu) jest absolwentem Instytutu Seminaryjno-Pastoralnego Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej (2005) oraz Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2008). W latach 2009–2013 odbył studia doktoranckie w ChAT, które ukończył uzyskując stopień doktora nauk teologicznych w specjalności biblistyka. Podstawę obrony stanowiła rozprawa: Para. tou.j po,daj Gamalih,l. Źródła i zastosowanie egzegezy rabinicznej w 1. Liście do Koryntian, napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Marka Jerzego Uglorza, prof. ChAT. 

Dr Grześkowiak przez czternaście lat był związany zawodowo z Diecezją Wschodnią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W 2006 r. podjął pracę pastorską, początkową pełniąc służbę w okolicach Warszawy, w latach 2008–2014 w Siedlcach i Łukowie, a od 2014 r., po przeprowadzce do Białegostoku, objął funkcję seniora Okręgu Podlaskiego i pastora lokalnych zborów. 30 czerwca 2019 r. Rada Szkoły powołała go na funkcję dyrektora Instytutu Teologicznego WSTH. 

Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej oraz Andrews University, w których wykłada Język grecki, Egzegezę Nowego Testamentu, Ewangelie i Dzieje Apostolskie oraz Apokalipsę Jana. W latach 2014–2016 był konsultantem przekładu Biblii Ekumenicznej. Jest autorem kilkunastu artykułów z obszaru biblistyki w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz książek: Grzech według trzech pierwszych rozdziałów Listu do Rzymian, Podkowa Leśna 2009; „U stóp Gamaliela…” (Dz 22,3). Zastosowanie metod egzegezy żydowskiej w Pierwszym Liście do Koryntian (Biblica et Iudaica 6), Pelplin 2017. Jest także współredaktorem Teologii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (cz. 1, 2016; cz. 2., 2018) oraz redaktorem cz. 3, 2021 oraz autorem kilkunastu haseł w Seventh-Day Adventist International Biblical-Theological Dictionary (Biblical Research Institute) stanowiącego dodatek serii Seventh-Day Adventist International Biblical Commentary

Telefon: +48 661348416
Email: adam.grzeskowiak@wsth.pl

Dr Łukasz Romanowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej (teologia biblijna; 2010) oraz Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego (1997). W roku 2003 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Kazania Johna Donne’a: ich aspekty teologiczne i literackie. Przez szereg lat dr Romanowski był związany z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie pracował wpierw jako doktorant a potem adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej. W tym okresie wykonywał szereg prac w kościele, działając jako starszy zboru, radny diecezji a potem radny kościoła. W roku 2010 podjął decyzję o podjęciu stałej pracy w Kościele. Na początku pracował jako ewangelista na terenie diecezji wschodniej KADS w Płocku, gdzie obok opieki nad zborem i pracy ewangelizacyjnej, zajmował się też pierwszym centrum misyjnym w Polsce. Od końca 2012 roku pracuje w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej jako kapelan, gdzie troszczy się o duchową atmosferę campusu oraz wykonuje inne obowiązki związane z działalnością Szkoły, pełniąc m.in. rolę wykładowcy i koordynatora akredytacji. Dr Romanowski ma na swoim koncie szereg publikacji w kraju i za granicą związanych głównie z jego zainteresowaniami kazaniami i pismami religijnymi okresu renesansu i baroku, chociaż nie tylko, które ukazały się pod patronatem takich wydawnictw jak: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Universitas, Polska Akademia Umiejętności, Ossolineum, Peter Lang, i innych. Prywatnie jest mężem Kristine i ojcem dwu córek: Hani i Noemi. W IBP wykłada: Wstęp do teologii, Historię Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Teologię pism Ellen G. White oraz języka angielski (teologiczny). 

Telefon: +48 501750799 
Email: lukasz.romanowski@wsth.pl

Mgr Mateusz Krzesiński, urodzony w 1987 r. w Warszawie, jest absolwentem Instytutu Seminaryjno-Pastoralnego Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej (2010) oraz Wydziału Studiów Teologicznych Newbold College of Higher Education (2015). Obecnie prowadzi studia doktoranckie na Wydziale Religions and Theology na University of Manchester, specjalizując się w biblistyce Nowego Testamentu i literaturze wczesnego judaizmu. Pracę doktorską, poświęconą znaczeniu metafory „obrzezanie serca” w Rz 2,29, pisze pod kierunkiem Rylands Professor of Biblical Criticism and Exegesis Petera Oakesa oraz dra Andrew Boakye. Jest również członkiem Centre for Biblical Studies oraz British New Testament Society.

Pastor Krzesiński pełni funkcję sekretarza Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce oraz dyrektora sekretariatów Komunikacji i Mediów oraz Rodziny. W przeszłości pracował jako ewangelista i pastor w dwóch diecezjach kościelnych w Polsce. Od 2010 do 2012 roku był pionierem misji globalnej w Wyszkowie, a następnie kontynuował służbę w Siemianowicach Śląskich. W latach 2015–2019 pełnił funkcję pastora w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i Żorach, a przez półtora roku był również dyrektorem Sekretariatu Rodziny w Diecezji Południowej.

Od 2016 r. jest wykładowcą WSTH, gdzie początkowo prowadził zajęcia z Teologii pism Ellen G. White. Obecnie wykłada Egzegezę Starego Testamentu, Pięcioksiąg, Listy Pawła, List do Hebrajczyków oraz Język grecki (I). Jest autorem kilku publikacji z zakresu biblistyki i teologii, w tym artykułów w monografiach pokonferencyjnych oraz słowniku biblijno-teologicznym (Seventh-Day Adventist International Biblical-Theological Dictionary (Biblical Research Institute). 

Telefon: +44 7546918447
Email: mateusz.krzesinski@wsth.pl

Dr Marko Lukić. Edukacja: 1995-1999 – studia licencjackie (Belgradzkie Seminarium Teologiczne); 2003-2005 – studia magisterskie (Open University/Newbold College); 2005-2011 – studia doktoranckie (University of Wales/Newbold College)

Przed studiami drugiego stopnia pracowałem jako redaktor oraz grafik głównego czasopisma kościelnego w Serbii. Praca doktorska poświęcona została badaniom nad paradygmatem meta-teologii. Zbudował narzędzie analityczne na podstawie teorii paradygmatów i zmian paradygmatu Kuhna i zastosował je w odniesieniu do mileryzmu i wczesnej teologii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Od powrotu do Serbii pracuje jako pełnoetatowy pastor – w Belgradzie (8 lat) i Smederewie (obecnie). Uczył teologii systematycznej i teologii historycznej w Seminarium Teologicznym w Belgradzie do roku szkolnego 2018/2019. Interesuje się duchowością chrześcijańską, którą łączy z dogmatyką. Jest żonaty i ma dwie córki. Lubi narciarstwo, siatkówkę i jazdę na rolkach. W WSTH wykłada dogmatykę. 

Email: jolly_marcus@yahoo.com; marko.lukic@wsth.pl

Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT – ur. w 1972 roku, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej, prof. nadzwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1997 roku ukończył studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii w Warszawie. W roku akademickim 1998/1999 studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn. W 2002 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy  Koncepcja władzy w Izraelu powygnaniowym według Ksiąg Aggeusza i Protozachariasza. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku i monografii „Książę Pokoju” (Iz 9,5). Obraz monarchii izraelskiej w księgach prorockich Starego Testamentu (Warszawa 2012). Odbywał wizyty naukowe i kwerendy biblioteczne na uniwersytetach Bar Ilan w Tel Awiwie, Tybindze, Oksfordzie i w Jewish Theological Seminary w Nowym Jorku. W 2018 roku uczestniczył w wykopaliskach w Mieście Dawida w Jerozolimie prowadzonych przez Uniwersytet w Tel Awiwie. W 2021 roku rozpoczął współpracę z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Teologiczną w Podkowie Leśnej. Członek Gesellschaft für Evangelische Theologie i Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie. Zaangażowany w projekt egzegeza.pl. Jego zainteresowania badawcze dotyczą starotestamentowego profetyzmu i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Autor trzech książek, około trzydziestu artykułów naukowych i blisko stu artykułów popularnonaukowych.

Email: andrzej.kluczynski@wsth.pl

Dr Daniel Olariu, doktorat (2021) uzyskany na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Pracował jako wykładowca języka hebrajskiego oraz egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie w Czernice (Rumunia). W latach 2022–2023 uczył jako profesor nadzwyczajny studiów biblijnych w Universitat Friedensau w Niemczech. Od 2023 r. objął funkcję wykładowcy języka hebrajskiego i egzegezy Starego Testamentu w Andrews University w Berrien Springs, USA. Jest laureatem prestiżowych stypendiów, (Rothberg Family Fund Scholarship, stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela, stypendium Instytutu Goethego, stypendium Centrum Studiów Austriackich) oraz nagród i wyróżnień  (Pierwsza Nagroda w Narodowym Konkursie Religijnym – SDA, Nagroda Fundacji Goldy Meir, Nagroda Segala za wybitną pracę magisterską, Nagroda Johna Williama Weversa w dziedzinie studiów nad Septuagintą). Wniósł także swój wkład jako recenzent do aktualizacji modułu CATSS (Computer Assisted Tools for Septuagint Studies, Uniwersytet Pensylwanii, USA) oraz do rewizji Nowego Tłumaczenia Rumuńskiego (BIBLICA, Colorado Springs, USA). Koordynował również projekt oznaczania rumuńskiej Biblii Cornilescu dla oprogramowania Accordance (Oak Tree Software, Inc., USA). Został wyznaczony do napisania komentarza do Księgi Daniela w serii komentarzy do Septuaginty w serii Society of Biblical Literature (SBL)

Prezentował referaty na różnych międzynarodowych konferencjach i obecnie jest członkiem komitetu Textual Criticism of the Hebrew Bible and the Book of Daniel (SBL). Jego najnowsza książka: Theodotion’s Greek Text of Daniel: An Analysis of the Revisional Process and Its Semitic Source została niedawno opublikowana przez Brill (2023).

W ramach programu studiów stacjonarnych IT WSTH prowadzi zajęcia z Księgi Daniela.

Email: daniel.olariu@wsth.pl

Dr Paweł Matwiejczuk – (ur. 1976 r.) absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Historyk, muzealnik, teolog ewangelicki, żołnierz rezerwy i strażak ochotnik. Uczeń prof. Marii Koczerskiej (magister historii UW) i prof. Janusza T. Maciuszki (doktor teologii ChAT). Akademicko związany przez pół dekady z Chrześcijańską Akademią Teologiczną, obecnie wykłada w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej. Od 2023 r. uczy przedmiotu Teologia historyczna w Instytucie Teologicznym WSTH. Jest autorem książek i artykułów dotyczących historii Kościoła powszechnego w średniowieczu, epoce renesansu oraz dziejów i obrzędowości wolnomularstwa. Opracował i wydał listy Filipa Melanchtona do Polaków: Melanchtoniana polonica. Korespondencja Filipa Melanchtona z Polakami, Berlin – Warszawa 2022.

Mgr Mariusz Maikowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej (teologia) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (pedagogika religii i etyki). Od 34 lat służy jako pastor w Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Rozpoczął swoją służbę w Siedlcach (1986–1993), a następnie pracował w Zamościu (1993–2000) i w Lublinie (2000–2017), gdzie też pełnił funkcję seniora okręgu lubelskiego. Od roku 2017 jest pastorem zboru stołecznego Kościoła Adwentystów oraz seniorem okręgu mazowieckiego. Od blisko 19 lat związany jest z Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną, gdzie prowadził zajęcia z przedmiotów: biblistyka Nowego Testamentu, wstęp do teologii, etyka teologiczna, a obecnie powierzono mu wykłady z duszpasterstwa. Prywatnie jest mężem Iwony. Ma dwoje dzieci: Magdalenę i Daniela i dwóch wnuków: Aleksandra i Patryka. 

Telefon: (+48) 509 393 931
Email: mariusz.maikowski@wsth.pl

Mgr Zbigniew Makarewicz (ur. 1963 w Piszu) jest absolwentem Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej (1986). Jesienią tego roku rozpoczął służbę duszpasterską. Studia licencjackie ukończył w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, broniąc pracę pt. „«Crux simplex» jako narzędzie męki Jezusa Chrystusa – analiza poglądu Świadków Jehowy” (2001). Studia magisterskie ukończył na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Zachariasza Łyko napisał, a następnie obronił pracę pt. „Rok 1975 w profetyce Świadków Jehowy  w ujęciu adwentystyczno-krytycznym” (2006). W latach 2007, 2010 i 2011 prowadził wykłady biblijne dla środowisk polonijnych w Australii, Anglii i USA. Od wielu lat współpracuje z WSTH wykładając przedmioty związane z biblistyką, religioznawstwem i historią kościoła. W IBP wykłada: Wstęp ogólny do Pisma Świętego oraz Księgi dydaktyczne Starego Testamentu. 

Prywatnie szczęśliwy mąż Mai i dumny ojciec dwóch przeuroczych dziewczyn: Mai i Natalii.

Telefon: 661 480-948
Email: zbigniew.makarewicz@wsth.pl

Mgr Marek Micyk, urodzony w 1979 roku w Katowicach, jest absolwentem Instytutu Seminaryjno-Pastoralnego w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Służbę pastorską pełni od 2006 roku. W 2011 roku został powołany na dyrektora sekretariatu młodzieży przy Diecezji Wschodniej, a w 2014 przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Od 2023 roku pełni funkcję dyrektora sekretariatu misji oraz dyrektora Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei”. Marek jest pasjonatem pracy z młodzieżą, sportu, turystyki oraz archeologii. 

To człowiek, który nieustannie poszukuje nowych dróg i sposobów na inspirowanie innych do życia pełnego celu. Jest zaangażowany w wiele projektów, w tym „Rok dla Jezusa” oraz misje charytatywne i humanitarne. W szczególności skupia się na działalności na rzecz potrzebujących w Ukrainie oraz w Tanzanii, gdzie wspiera społeczności Masajów. Jego praca i zaangażowanie wnoszą pozytywną energię w liczne projekty w wymiarze lokalnym i międzynarodowym.

Telefon: 602 872 896
Email: marek.micyk@wsth.pl;marek.micyk@adwent.pl

Mgr Joanna Słonecka-Micyk (ur. 1985 r. w Gdyni) jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (2009) oraz studiów podyplomowych z Terapii Pedagogicznej oraz Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego.

Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej oraz członkiem Zarządu Szkół Towarzystwa Oświatowego Edukacja oraz nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. 

Jest praktykiem i pasjonatką edukacji, której poświęca się w całości. Uczy dydaktyki ogólnej oraz pedeutologii. 

Email: joanna.micyk@wsth.pl

Mgr Marta Mentz (ur. 1992 w Zabrzu) jest absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (jednolite studia magisterskie, 2015) oraz Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2018; studia pierwszego stopnia, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: muzykoterapia). 

Obecnie uzupełnia swoją edukację na studiach drugiego stopnia, kierunku edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej Akademii Muzycznej w Katowicach. Pogłębia swoje kwalifikacje również uczestnicząc w zagranicznych szkoleniach i warsztatach muzykoterapeutycznych (m. in. w School of Music na Uniwersytecie w Louisville, The Louis Armstrong Center for Music and Medicine w Nowym Jorku czy Nordoff Robbins Music Therapy Centre w Londynie). 

Jej aktywność zawodowa poza WSTH obejmuje między innymi prowadzenie muzykoterapii indywidualnej oraz grupowej dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie zajęć muzycznych dla najmłodszych na terenie województwa śląskiego a także pracę z osobami dorosłymi na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychicznej w Gliwicach.

Telefon: +48 517 170 910
Email: marta.naumiuk@wsth.pl  

Mgr Konrad Pasikowski (ur. 1991 r. w Łasku) jest absolwentem Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej (2013), gdzie obronił pracę licencjacką, pisaną pod kierunkiem dra Igora Barona, pt.: Elementy poselstwa trzech aniołów w Starym Testamencie na kierunku teologia adwentystyczna, o specjalności Seminaryjno-Pastoralnej. Następnie ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika, o specjalności Edukacja Wieku Dziecięcego, na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, broniąc pracę dyplomową, pisaną pod kierunkiem dr hab., prof. UPH Sławomira Sobczaka, pt.: Poziom kompetencji moralnych a nasilenie orientacji konsumpcyjnej młodzieży ponadgimnazjalnej (2016). 

Aktualnie mgr Konrad Pasikowski jest doktorantem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, gdzie prowadzi badania w ramach przewodu doktorskiego pt.: Archetyp relacji międzyludzkiej w myśli Antoniego Kępińskiego jako wzorzec relacji wychowawczej, pod kierownictwem dra hab., prof. APS Jarosława Gary. W ramach praktyk doktoranckich mgr Konrad Pasikowski prowadził ćwiczenia z przedmiotu Podstawy pedagogiki (2018/2019) oraz Pedagogika porównawcza (2019/2020). Ponadto jest autorem artykułów w naukowych czasopismach punktowanych oraz rozdziałów w monografiach recenzowanych z obszaru nauk pedagogicznych. 

Zawodowo związany jest z Diecezją Wschodnią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, w której od 2014 r. służy jako pastor. 

Inklinacje naukowe mgr. Konrada Pasikowskiego zogniskowane są wokół filozofii religii, teologii naturalnej, pedagogiki, metodologii badań pedagogicznych i hermeneutyki filozoficznej. Na co dzień jest mężem Marty, z którą dzieli zainteresowania naukowe, a także miłośnikiem zwierząt i muzyki jazzowej.

Telefon: +48 669 450 105
Email: konrad.pasikowski@wsth.pl


Mgr Dawid Polok. Urodził się w Bielsko-Białej, wyjątkowej części Europy zwanej Śląskiem. Przygodę z edukacją teologiczną rozpoczął w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, a kontynuował w Andrews University w Berrien Springs (USA). Po ukończeniu zagranicznych studiów teologicznych powrócił do kraju i przez kilka lat pracował jako pastor oraz nauczyciel akademicki. Posiada również stopień inżyniera w dziedzinie informatyki. Obecnie pracuje jako nauczyciel oraz jako informatyk. Na co dzień spędza czas zgłębiając wiedzę teologiczną oraz wykorzystując nowe technologie w misji. Wraz z żoną Ewą mieszkają w Warszawie.

Telefon: 885 230 122
Email: dawid.polok@wsth.pl


Mgr Agata Preuss, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny,  pedagog społeczno-rodzinny, trener edukacji outdoorowej, edukator przyrodniczo-leśny, autorka programów edukacyjnych oraz artykułów popularyzujących ideę przedszkoli leśnych, dyrektor i nauczyciel w Przedszkolu Leśnym Puszczyk w Białymstoku, inicjatorka powołania oraz koordynator działań Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych. 

Telefon: 733 884 988
Email: apreuss.puszczyk@dobraedukacja.edu.pl; agata.preuss@wsth.pl 


Mgr Taras Semeniuk (ur. 1992 r. w Czerniowcach) jest absolwentem Wydziału Historycznego Instytutu Historii Nowoczesnej Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza (studia magisterskie, 2012) oraz Instytutu Seminaryjno-Pastoralnego Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej (2017). W trakcie studiów pastoralnych wykonywał obowiązki przewodniczącego domu studenckiego Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała-Beliny Czechowskiego.    

Od 2016 r. jest związany zawodowo z Diecezją Wschodnią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP i pełni służbę pastorską. W 2016 roku podjął prace ewangelisty na terenie okręgu Mazowieckiego (Kozienice). Od 2018 roku jest pastorem stażystą wykonując posługę w okręgu lubelskim (Puławy). Jako nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej wykłada historię Kościoła oraz teologię historyczną. Prowadzi także kanał ewangelizacyjny: Connect Inspire Change

Telefon: 730 107 463
Email: taras.semeniuk@wsth.pl 


Mgr Andrzej Siciński urodził się 10 listopada 1962 roku w Łodzi.

Jeszcze jako uczeń szkoły średniej był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich, organizacji o charakterze opozycyjnym wobec ówczesnych władz komunistycznych, powołanej do życia w 1981 roku. 

W latach 1981–1987 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zdobył tytuł zawodowy magistra prawa, obroniwszy pracę magisterską pt. Postępowanie administracyjne w sprawach lokalowych

We 1984 roku został adwentystą dnia siódmego, członkiem zboru Łódź-Widzew, gdzie w kolejnych latach piastował urzędy: kierownika szkoły sobotniej, ewangelizacji, starszego zboru. W roku 1985 rozpoczął służbę kolporterską, którą pełnił aż do roku 1990. W 1985 zaczął również zaoczne studnia w Seminarium Duchownym, które ostatecznie ukończył w 1991 roku.

Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczął w roku 1987 pracę w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce na stanowisku zastępcy głównego administratora nieruchomości kościelnych, a po kilku miesiącach na stanowisku głównego administratora. 

W latach 1988-1989 był członkiem komisji rządowo-kościelnej ds. przygotowania projektu ustawy o stosunku państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. 

W roku 1989 został powołany do służby pastorskiej jako duchowny młodszy w zborze Łódź-Widzew w Diecezji Wschodniej. Brał aktywny udział w zakładaniu kolejnych zborów w Łodzi i okolicy – zboru w Zgierzu, zboru Łódź-Górna i zboru Łódź-Śródmieście. W tym ostatnim był jego duszpasterzem. W 1997 roku został ordynowany. Służbę w obu łódzkich zborach zakończył w 1998 roku. W trakcie tej służby przygotował do chrztu około 90 osób.

W 1998 roku Zjazd Kościoła wybrał go na urząd sekretarza Kościoła. Od tamtego roku mieszka w Warszawie. Funkcję sekretarza Kościoła pełnił do 2003 roku. Przez dwa lata pełnił też w tym czasie funkcję dyrektora Sekretariatu Komunikacji przy Zarządzie Kościoła.

Od 2003 roku do chwili obecnej jest redaktorem naczelnym Wydawnictwa Znaki Czasu. Niezależnie od tego w tym samym roku powierzono mu też funkcję doradcy prawnego Kościoła, a od 2008 roku funkcję dyrektora Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej przy Zarządzie Kościoła. Jako redaktor i autor opublikował jak dotąd około 700 artykułów.

Od roku 1991 związany w Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną jako nieetatowy wykładowca m.in. przedmiotów prawnych i teologicznych.

Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, skupiającego polskich wykładowców i specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego. Opublikował kilka referatów w literaturze naukowej. Dwa razy w roku bierze udział w konferencjach naukowych poświęconych prawu wyznaniowemu.

Dwukrotnie odznaczony przez Prezydenta RP. W 2005 roku – Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną, prozdrowotna i wydawniczą. W 2019 – Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność antykomunistyczną w latach 1981-1984.

Żonaty od 1983 roku. Ojciec dwojga dorosłych już dzieci i dziadek dwojga wnucząt.  Z zamiłowania koszykarz.


Mgr Piotr Stachurski (ur. 1972 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim) jest absolwentem Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej (teologia) oraz Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych (pedagogika chrześcijańska)

Pastor Stachurski od 23 lat pracuje w kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Pełnił służbę ewangelisty misyjnego rozpowszechniając literaturę adwentystyczną, misjonarza pracującego nad założeniem nowych zborów, pastora w różnych zborach, a także Sekretarza Diecezji Południowej oraz Przewodniczącego Diecezji Wschodniej.  

Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej od lat wykładając zagadnienia dotyczące misjologii, jednocześnie z zapałem osobiście podejmując różnorodne działania ewangelizacyjne i z przyjemnością angażując w nie wierzących, z radością oglądając ich duchowy wzrost w służbie dla Boga. 

Prywatnie, mąż Renaty i ojciec Daniela oraz Julii. 

Telefon: +48 668 484 418
Email: piotr.stachurski@wsth.pl


Mgr Marta Trusewicz-Pasikowska (ur. w 1990 r. w Jeleniej Górze) jest absolwentką: Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej –  licencjat, kierunek: teologia adwentystyczna, specjalność: seminaryjno-pastoralna (2012); Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
– magister, kierunek: pedagogika, specjalność: opiekuńczo-socjalna (2014); Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – licencjat, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju (2018); Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – studia podyplomowe, kierunek: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (2019).   

Ukończyła także studia doktoranckie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika, gdzie prowadziła zajęcia ze studentami (Kierunki pedagogiki współczesnej, Praca z grupą w pracy animatora). Mgr Trusewicz-Pasikowska jest autorką 20 publikacji naukowych (artykuły w punktowanych czasopismach naukowych, rozdziały w monografiach naukowych),  a także osobą nieustannie poszerzającą swe kwalifikacje diagnostyczne i terapeutyczne z zakresu pedagogiki specjalnej. 

W latach 2014–2019 uczyła religii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN w Siedlcach.
W latach 2018–2019 była nauczycielem wspomagającym w Miejskim Przedszkolu Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach. Od 2019 roku jest terapeutą pedagogicznym zatrudnionym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Siedlcach oraz pedagogiem szkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej Aleksander w Siedlcach.

Telefon: +48 516 498 011
Email: marta.pasikowska@wsth.pl


Mgr Mariusz Zaborowski (ur. 1963) jest absolwentem Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej (1985). Jesienią tego roku rozpoczął służbę duszpasterską. Studia licencjackie ukończył w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, broniąc pracę pt. „Praca Seniora okręgu w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce” (2002). Studia magisterskie ukończył na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Zachariasza Łyko napisał, a następnie obronił pracę pt. „Stosunki wyznaniowe w Województwie Białostockim w dwudziestoleciu międzywojennym. Wybrane zagadnienia (2007). Od 2013 roku współpracuje z WSTH wykładając przedmioty z zakresu biblistyki Starego Testamentu (aktualnie: Księgi historyczne ST i Księgi prorockie ST). 

Prywatnie, mąż Ewy i ojciec Joanny.

Telefon: 604 414 144
Email: mariusz.zaborowski@wsth.pl 


Mgr Klaudia Głowacka (ur. 1981 r. w Warszawie) jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2005) oraz Studium Teologii Biblijnej Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej (2008).

Od trzynastu lat jest związana zawodowo z Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną w Podkowie Leśnej, gdzie pracuje jako bibliotekarka, specjalista do spraw personalnych oraz wykładowca. 

Telefon: 600 032 278
Email: klaudia.glowacka@wsth.pl