Instytut Promocji Zdrowia został założony w 2003 roku. Głównym jego celem było propagowanie zasad zdrowia zgodnie z zasadą „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Przygotowany program autorski był konsultowany z udziałem: Głównego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Departamentu Edukacji przy Ministerstwie Zdrowia, Kierownictwem Zakładu Epidemiologii przy Instytucie Onkologii.

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie edukacji zdrowotnej Instytut aktualnie prowadzi Punkty konsultacyjne w Nysie, Katowicach, Krakowie, Tychach.

Oprócz wykładów, prowadzone są również zajęcia praktyczne w zakresie dietetyki, aktywności fizycznej, uzależnień w formie studiów Podyplomowych.
Kompetencje nabyte przez studenta pozwolą:
 • pełnić rolę konsultanta ds. wdrażania programów prozdrowotnych
 • prowadzić działalność oświatowo-zdrowotną
 • konsultować i wdrażać programy prozdrowotne
 • nawiązać właściwe więzi z pacjentem na każdym poziomie rozwoju
Studia niestacjonarne (zaoczne):
 • Opłata rekrutacyjna 540 zł (stanowi część czesnego)
 • Całkowity koszt studiów 8100 zł (opłata rekrutacyjna + czesne) płatny zgodnie z umową edukacyjną.
Rekrutacja składa się z dwóch kroków:
 1. Dokonanie pełnej eRekrutacji https://wsth.erk24.pl/introwsth/index.php
 2. Złożenie dokumentów w odpowiednim sekretariacie w białej papierowej wiązanej teczce:
  a. 1x zdjęcie do dokumentów w formie papierowej o wymiarze 35x45
  b. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uczelnię (oryginał do wglądu)
  c. 1x formularz zgłoszeniowy
  d. 2x umowa edukacyjna
  e. w przypadku kandydatów na studia trybem indywidualnym, kopia świadectwa ukończenia szkoły policealnej (oryginał do wglądu)
  f. 4 koperty wraz z 4 znaczkami na zwykły list według taryfy cenowej na dzień rozpoczęcia rekrutacji
  g. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów
  h. Potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej
  i. Dowód osobisty tylko do wglądu
Koncepcja programu studiów integruje wiedzę z różnych dziedzin co umożliwia nie tylko wyjaśnienie wzajemnych relacji pomiędzy zdrowiem fizycznym, psychicznym, ale również duchowym. Takie wieloobszarowe umiejscowienie specjalności pozwala na doskonałe przygotowanie profesjonalistów w zakresie edukowania społeczeństwa, analizowania zagrożeń i patologii społecznych, a nade wszystko promowania zdrowego stylu życia.

Ogólna charakterystyka Instytutu Promocji Zdrowia