REGULAMIN KONKURSU NA LOGOTYP 

WYŻSZEJ SZKOŁY TEOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEJ

 1. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego (dalej WSTH), ul. Jana Pawła II 39, 05-807 Podkowa Leśna.
 2. Termin nadsyłania projektów upływa z dniem 30.09.2022 r.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie projektu znaku graficznego, który będzie wykorzystywany do celów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych oraz wszelkiej działalności prowadzonej na rzecz WSTH.
 4. Konkurs ma charakter otwarty, uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna bądź osoba prawna. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów.
 6. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Projekty muszą zostać przedłożone w formie elektronicznej w formacie PDF, JPG lub PNG.
 7. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik konkursu.
 9. Przystąpienie do konkursu polega na przesłaniu pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania z https://docs.google.com/document/d/1VtUDvzeVgrdzMNGS1lHqVHcydTvf3gDj/edit?usp=sharing&ouid=109184747316407688932&rtpof=true&sd=true), na adres mailowy administracja@wsth.pl z dopiskiem „Konkurs na logotyp WSTH”.
 10. Nadesłane prace zostaną opublikowane 01.10.2022 na formularzu ankietowym podanym na stronie www.wsth.pl gdzie każda osoba będzie mogła oddać głos na nadesłane prace do 15.10.2022. Prace w formularzu ankietowym zostaną wyświetlone w kolejności zgłoszeń.
 11. WSTH zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku nadesłania trzech prac lub mniej.
 12. WSTH zastrzega sobie prawo, że ostateczną decyzję do zatwierdzenia loga w celu jego używania do własnych celów podejmie Rada Szkoły WSTH.
 13. Kryteria dopuszczenia prac konkursowych:
  – zachowanie wizerunku Biblii (Pisma Świętego) i płomienia ognia
  – zaproponowanie nowej czcionki dla nazwy „Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna” która będzie również znakiem graficznym szkoły 
  – przesłanie logotypu bez nazwy szkoły
  – przesłanie logotypu z nazwą szkoły
  – przesłanie logotypu z nazwą szkoły oraz datą założenia i lokalizacją (Podkowa Leśna 1926)
 14. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej a wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wsth.pl.
 15. Dla laureata konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna o wartości:
  – za zajęcie 1 miejsca: 600,00 zł brutto,
  – za zajęcie 2 miejsca: 300,00 zł brutto
  – za zajęcie 3 miejsca: 100,00 zł brutto 
 16. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonego projektu w dowolny sposób, w tym do modyfikacji graficznej zwycięskiej pracy.

Podobne wpisy