REALIZACJA  PROJEKTU 

 „Program likwidacji barier w dostępie do kształcenia w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej”


Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna
z przyjemnością informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

Program likwidacji barier w dostępie do kształcenia w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej


nr umowy: POWR.03.05.00-00-A023/21. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Program będzie realizowany w okresie od 01.11.2021 r. do 30.09.2023 r.

Wartość projektu:

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost dostępności oferty Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:

  • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni
  • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni
  • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni
  • wprowadzenie do programów nauczania na uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami
  • realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu ich świadomości i kompetencji w zakresie niepełnosprawności

Projekt na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni będzie realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ:

  • pracownicy Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej
  • studenci z niepełnosprawnościami
  • osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu, wszyscy ci, do których kierowana będzie oferta uczelni, w tym studenci i kandydaci na studia.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz